Aanmelden

Aanmeldingen voor voedselhulp van de voedselbank lopen onder andere via een hulpverlenende instantie zoals:

We willen mensen steunen ter overbrugging van een moeilijke periode en door het contact met een hulpverlenende instantie is er zicht op een oplossing.

Het is aan te bevelen om als hulpzoekende persoon via een hulpverlener bij de voedselbank een aanvraag in te dienen.

Om de drempel te verlagen wordt in principe iedereen die zich aanmeldt, voor een periode van tenminste 1 maand met voedsel geholpen.

Bent u aanvrager? Klik dan

om het formulier als Excelbestand te downloaden.

Zo nodig kunt u via telefoonnummer 06-83333553 ook een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket:
Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.

Het is belangrijk, dat mensen op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden.

Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. We noemen  dat: “Geen pakket zonder traject”. Het streven is naar een permanente oplossing, dat klanten binnen 3 jaar zonder voedselbank kunnen. Per huishouden wordt slechts 1 pakket verstrekt. De grootte van het pakket wordt bepaald door de huishoudsamenstelling.

Tenslotte: Dit zijn toelatingsrichtlijnen, geen wetten, dus aanpassingen (maatwerk) op individueel niveau moet altijd mogelijk zijn, zeker gezien vanuit ons aller motto  “Oog voor Voedsel, Hart voor Mensen” !!

Hoe berekenen we de voedselbanknorm?
Het normbedrag is het bedrag dat een huishouden overhoudt om van te leven na aftrek van vaste lasten. Het normbedrag voor toelating van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal Inwonende gezinsleden. Alle personen in een huishouden tellen mee voor de norm.

Elk huishouden heeft een basisbedrag van € 200 en voor elke persoon in het huishouden komt er € 115 bij.

 • 1 persoon   € 315,-
 • 2 personen € 430,-
 • 3 personen € 545,-
 • 4 personen € 660,-
 • Enzovoort

Is het bedrag lager dan de voedselbanknorm dan heb je recht op een voedselpakket.

Welke gegevens moeten op het aanvraagformulier worden ingevuld?
Op het aanvraagformulier moeten alle gegevens worden ingevuld over uw inkomsten en uitgaven. Met de eerste her-intake worden de bankafschriften gecontroleerd.

Overige vaste lasten die mogen meetellen:

 • Huur / Hypotheek / VvE-bijdrage
 • Energie + water
 • De individuele uitgaven voor de 1e persoon (de aanvrager) wordt samengevoegd in één bedrag van 175 euro
 • Voor de partner 100 euro
 • Voor de overige kinderen (personen) in het huishouden 60 euro per persoon
 • Diverse verzekeringen (niet van de auto)
 • Gemeentelijke belastingen
 • De bijdrage ‘inwonende met inkomen’ is tot max. 300 euro

Bij een bewindvoering
Om een goede beoordeling te kunnen maken, dienen bij controle de volgende stukken te worden overlegd:

 • Uitspraak rechtbank (eenmalig)
 • Het schuldenoverzicht
 • De beheerrekening
 • De leefgeldrekening
 • Het budgetplan

Criteria en berekening.
Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het Nibud berekende basisbedragen voor de onvermijdbare uitgavenposten.

Wij hanteren de criteria, die zijn vastgelegd per 01-01-2024 Voedselbanken Nederland. U kunt

het PDF bestand met de nieuwste criteria downloaden.